Les arquetes són dipòsits que es troben al llarg de les xarxes de canalitzacions dels habitatges i del clavegueram municipal. Aquestes estructures són fonamentals en els sistemes de desguàs, tan privats com a públics. La seva funció principal és rebre, enllaçar i distribuir les aigües residuals des de les canonades subterrànies fins a altres canalitzacions. D’aquesta manera, formen part de la xarxa de sanejament, l’objectiu del qual és conduir les aigües residuals cap als centres de processament i tractament corresponents per depurar-los. Hi ha diversos tipus d’arquetes, i solen estar construïdes amb materials com a maó, ciment, acer o plàstic PVC.

Tipus d’arquetes segons la funció

Segons la seva funció dins del sistema de sanejament trobem:

 • Arquetes de pas
  Les arquetes de pas són les més comunes i s’utilitzen per unir dues canonades als punts crítics de la xarxa on els embussos són més probables.
 • Arquetes sifòniques
  Aquestes arquetes es col·loquen per connectar el sistema de desguàs privat amb la xarxa pública de clavegueram. La seva funció és evitar l’aparició de males olors a la xarxa privada.
 • Arquetes separadores de greixos
  Les arquetes separadores de greixos s’ubiquen a la sortida de la xarxa privada i el seu objectiu és retenir els greixos presents a les aigües residuals per evitar que passin a la xarxa de clavegueram municipal. És fonamental netejar aquestes arquetes periòdicament per eliminar les restes de greix acumulades.
 • Arquetes a peu de baixant
  Aquestes arquetes es col·loquen al peu dels baixants d’aigües pluvials i fecals, en general, de manera separada per evitar col·lapses en casos de pluges intenses. Permeten la inspecció i el manteniment del tram que forma l’angle recte o colze de la connexió entre el baixant i els conductes horitzontals.
 • Arquetes de reunió
  Les arquetes de reunió són les encarregades de recollir totes les aigües residuals d‟un edifici i conduir-les cap a la xarxa pública.
 • Arquetes clavegueram
  Aquest tipus d’arquetes es troben a les voreres de les voreres i tenen com a funció recol·lectar l’aigua abocada a les calçades o provinent de les pluges per conduir-la al sistema de desguàs municipal.

 

Disponible en: Español